جمعه 6 اسفند 1395 - 26 جمادى الأولى 1438
  رسيدگي به شكايت از عملكرد داروخانه هاي استان آذربايجانشرقي