شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
  رسيدگي به شكايت از عملكرد داروخانه هاي استان آذربايجانشرقي