دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : واحد صادرات و واردات
اسامـی افــــراد : آقای سید اسماعیل میرشکوری شماره داخلــی : 3278
شماره مستقیم : 31773278 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : واحد صادرات و واردات
اسامـی افــــراد : سرکار خانم وحیده وحیدی شماره داخلــی : 3279
شماره مستقیم : 31773279 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : واحد صادرات و واردات
اسامـی افــــراد : سرکار خانم ساناز معتمدی شماره داخلــی : 3280
شماره مستقیم : 31773280 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره آرایشی و بهداشتی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ابراهیم افخمی شماره داخلــی : 3355
شماره مستقیم : 31773355 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره آرایشی و بهداشتی
اسامـی افــــراد : آقای روح اله حسین زاده شماره داخلــی : 3277
شماره مستقیم : 31773277 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره آرایشی و بهداشتی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم آمنه سروش فرد شماره داخلــی : 3235
شماره مستقیم : 31773235 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره آرایشی و بهداشتی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم زهرا واحدی شماره داخلــی : 3343
شماره مستقیم : 31773343 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره آرایشی و بهداشتی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم هیلدا مقدم کیا شماره داخلــی : 3342
شماره مستقیم : 31773342 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : واحد رسیدگی به شکایات
اسامـی افــــراد : آقای دکتر محمد سید سیدی شماره داخلــی : 3270
شماره مستقیم : 31773270 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی قسمت یا واحـد : اداره خوراکی آشامیدنی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مصطفی بک محمد پور شماره داخلــی : 3288
شماره مستقیم : 31773288 شمــاره فـکـس :